IDENTITAT I PROJECTE EDUCATIU

Formem part de la xarxa d’escoles corazonistes, amb presència arreu del món, i el principal objectiu del nostre projecte educatiu és la formació integral de l’alumne.

Per això:

Potenciem els aspectes fonamentals de la personai posem molta cura en el desenvolupament humà, científico-tècnic i cultural de l’alumnat.

Afavorim la inserció dels nostres alumnes en la societat com agents actius de transformació i millora del seu entorn immediat.

Vetllem perquè els nostres infants siguin feliços en el marc del seu aprenentatge, així com en les relacions interpersonals amb professors i companys.

Com a centre catòlic, obert a totes les cultures i creences, també cultivem la dimensió transcendent de l’ésser humà.

Volem una escola innovadora, dinàmica i oberta al món.

Tenim un pla estratègic per als pròxims cinc anys, Odissea 2020, amb l’objectiu que els nostres alumnes assoleixin les competències i destreses necessàries per respondre amb èxit a les noves demandes del segle XXI.

Més de cent anys després que les germanes arribessin al poble, continuem la seva tasca amb nous projectes i il·lusions renovades.

La línia pedagògica del nostre centre té uns objectius molt clars, que detallem tot seguit:

 • Cultivar el desenvolupament harmònic de la persona en totes les seves dimensions.
 • Acollir i acompanyar a cadascun dels alumnes, fins i tot més enllà de l’etapa escolar.
 • Fomentar la iniciativa, la creativitat i la recerca personals, de manera que la inquietud vers el coneixement i la saviesa acompanyi els alumnes al llarg de les seves vides.
 • Afavorir la reflexió i el silenci interior.
 • Aconseguir que els nostres alumnes siguin competents en l’ús les dues llengües oficials i de la llengua anglesa, a més d’afavorir el coneixement del francèscom a segona llengua estrangera.
 • Promoure una educació per a un desenvolupament sostenible, tot conscienciant els alumnes sobre la necessitat de tenir cura del medi ambient.
 • Sensibilitzar la comunitat educativa sobre la importància d’uns hàbits de vida saludables, amb una alimentació equilibrada i la pràctica regular d’exercici físic.
 • Promoure la investigació de nous mètodes i tècniques educatives i estendre l’ús de les noves tecnologies entre l’alumnat, en consonància amb el progrés de la nostra societat.
 • Educar per al temps lliure i per al seu gaudi constructiu, profitós i saludable.
 • Estimular l’interès i la motivació en els aprenentatges, així com la cultura de l’esforç, tant pel que fa al treball individual com al grupal.
 • Ajudar a comprendre i acceptar les regles del treball en equip: respecte vers els altres, organització i autodisciplina.
 • Capacitar els alumnes per a la presa de decisions, exercitant-los en l'anàlisi de l’entorn, el pensament crític i el discerniment.
 • Conscienciar sobre el caràcter dinàmic del coneixement, tot preparant l'alumne per a l'evolució i el canvi com a constants de la vida en tots els aspectes.
 • Afavorir el cultiu de la intel·ligència, la formació de la voluntat i el desenvolupament de la memòria significativa, mitjançant el desplegament de les tècniques d'estudi i de treball més adients.
 • Educar per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.
 • Inculcar el respecte a lapluralitat cultural i lingüística.
 • Crear un ambient familiar, de fraternitat i de companyonia, que afavoreixi el treball compartit i solidari.